/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Geluidsemissie richtlijn  

Richtlijn Geluidsemissie

Richtlijn geluidsemissie

Geluidsemissie richtlijn 2005/88/EG


Toepassingsgebied
Artikel 2.1
Deze richtlijn is van toepassing op het materieel voor gebruik buitenshuis dat is genoemd in de artikelen 12 en 13 en omschreven in bijlage I. Deze richtlijn heeft uitsluitend betrekking op materieel dat als een geheel, geschikt voor het beoogde gebruik, in de handel wordt gebracht of in gebruik wordt genomen. Niet-aangedreven hupstukken die afzonderlijk op de markt worden gebracht of in gebruik worden genomen, vallen buiten deze richtlijn, met uitzondering van met de hand geleide betonbrekers en trilhamers en hydraulische hamers.


Uitzonderingen
Artikel 2.2
Deze richtlijn is niet van toepassing op:
materieel dat primair bestemd is voor het vervoer van goederen of personen over de weg, per spoor, door de lucht of over waterwegen;
speciaal voor militaire en politiedoeleinden of voor noodhulpdiensten ontworpen en geconstrueerd materieel.


Definities
Artikel 3
In de zin van deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) „materieel voor gebruik buitenshuis”: alle machines, gedefinieerd in artikel 1, lid 2, betreffende machines (1), die zelfrijdend zijn dan wel kunnen worden verplaatst en die ongeacht het (de) gebruikte aandrijfmechanisme(n) zijn bedoeld om naar gelang van hun type buitenshuis te worden gebruikt en bijdragen tot geluidshinder. Het gebruik van dergelijke machines in een omgeving waar de geluidsoverdracht niet of nauwelijks wordt gedempt (bijvoorbeeld onder tenten of afdaken of in huizen in aanbouw) wordt als gebruik buitenshuis beschouwd. Bedoeld is eveneens niet-aangedreven materieel voor industriële of milieutoepassingen, van een type dat bestemd is voor gebruik buitenshuis en dat bijdraagt tot geluidshinder. Al deze materieeltypen worden hierna „materieel” genoemd;Het betreft materieel dat voor het eerst binnen de Europese markt in de handel gebracht of in gebruik genomen. Tweedehandsmaterieel (ook voorheen gebruikt buiten de EU) valt niet onder deze richtlijn.

Uitsluitend apparatuur buitenshuis gebruikt (beperking geluidsemissie in het milieu), dus niet geluidsemissies op werkplekken vallend onder de machinerichtlijn. Indien het in een industrieel proces wordt toegepast, wordt ingebouwd op een vaste locatie, valt het niet onder deze richtlijn. Het moet ontworpen en geproduceerd zijn om buitenshuis te worden gebruikt (buiten gebouwen, of binnen omhullende constructies die geen uitwerking van betekenis hebben op de overdracht van geluid, zoals tenten, afdaken of andere open constructies); materieel dat slechts toevallig buitenshuis wordt gebruikt valt niet onder de richtlijn.

Kan het product overal worden toegepast, dus bijvoorbeeld op een bouwterrein in een woonwijk, moet het wel aan deze richtlijn voldoen, die dan direct de risico’s van geluid uit de machinerichtlijn afdekt. Het moet dus verplaatsbaar zijn: bewegen door eigen krachtbron / overbrenging, of draagbaar / transporteerbaar zijn. In het algemeen zijn dergelijke soorten materieel uitgerust met wielen, laadborden, draaghandgrepen, trekhaken voor aanhangers of hefpunten.

Dus uitgezonderd: materieel bedoeld voor gebruik binnenshuis (gebruik uitsluitend in schepen wordt gelijkgesteld aan gebruik binnenshuis), met inbegrip van gebruik onder de grond (behalve tijdelijk / incidenteel gebruik onder de grond indien voornamelijk bedoeld om elders te gebruiken. Het gaat dus om de intentie, als het bedoeld is om op schepen te gebruiken, zoals duikapparatuur moet dat worden aangegeven en valt het daarmee niet onder deze richtlijn.

Ook uitgezonderd: vaste machines, niet bedoeld om verplaatst te worden tijdens hun levensduur, zoals compressoren die permanent zijn bevestigd aan de buitenzijde van gebouwen of pompen die permanent zijn geïnstalleerd buiten een fabriek.

Materieel (genoemd in artikel 12 of 14) dat is bevestigd op vrachtwagens valt onder deze richtlijn met betrekking tot de operationele functie maar niet met betrekking tot het transportaspect.

Voor compressoren, genoemd in artikel 12, dient dan altijd een Notified Body (aangewezen instantie) bij de conformiteitsbeoordeling te worden betrokken.Relevante teksten uit de Guideline Geluidsemissie
De richtlijn is niet van toepassing op tweedehandsmaterieel, in gebruik in welk land dan ook buiten de Europese Gemeenschap, wanneer dit voor de eerste keer wordt geïmporteerd in de Gemeenschap.

De richtlijn is gericht op evaluatie en beperking van geluidsemissie in het milieu; hieronder vallen niet de geluidsemissies op de werkplekken, die vallen onder de Machinerichtlijn.

Verhouding tussen deze Richtlijn geluidsemissie en de Machinerichtlijn. Van materieel dat valt onder beide richtlijnen dient het geluidsdrukniveau op de werkplek(ken) en het gewaarborgde geluidsvermogensniveau in de gebruiksaanwijzing te worden vermeld; bovendien moet het gewaarborgde geluidsvermogensniveau op een etiket op het materieel worden vermeld.
Voor meer informatie zie de bijlage van dit deel 3 waarmee het permanente comité van de machinerichtlijn akkoord is gegaan.

Materieel dat primair bestemd is voor het vervoer van goederen of personen over de weg, per spoor, door de lucht of over waterwegen;
In artikel 12 of 13 genoemd materieel dat is bevestigd op vrachtwagens valt onder deze richtlijn met betrekking tot de operationele functie maar niet met betrekking tot het transportaspect.

Materieel valt slechts onder deze Richtlijn, indien het:

  • is ontworpen en geproduceerd door de fabrikant om buitenshuis te worden gebruikt; materieel dat slechts toevallig buitenshuis wordt gebruikt valt niet onder de richtlijn;
  • buitenshuis wordt gebruikt: dit betekent buiten gebouwen of binnen een omhullende onstructie die geen uitwerking van betekenis heeft op de overdracht van geluid, zoals tenten, afdaken of welke open constructie dan ook; en
  • zelfrijdend is: dit betekent dat het beweegt door zijn eigen krachtbron en –overbrenging, of kan worden verplaatst, hetgeen betekent dat het ontworpen is om draagbaar of transporteerbaar te zijn, dat wil zeggen kan worden vervoerd of verplaatst van de ene plaats naar de andere. In het algemeen zijn dergelijke soorten materieel uitgerust met wielen, laadborden, draaghandgrepen, trekhaken voor aanhangers of hefpunten.


Als gevolg hiervan is het volgende materieel uitgezonderd:

  • Materieel bedoeld voor gebruik binnenshuis (gebruik uitsluitend in schepen wordt gelijkgesteld aan gebruik binnenshuis), met inbegrip van gebruik onder de grond (materieel dat slechts tijdelijk onder de grond wordt gebruikt kan onder deze richtlijn vallen indien het voornamelijk bedoeld is om elders gebruikt te worden);
  • Vaste machines die niet bedoeld zijn om verplaatst te worden tijdens hun levensduur, zoals compressoren die permanent zijn bevestigd aan de buitenzijde van gebouwen of pompen die permanent zijn geïnstalleerd buiten een fabriek.Erik van der Hoeven MSc