/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Gasmeten tijdens heetwerk

Onder "heetwerk" worden werkzaamheden verstaan waarbij vonkgevaar of open vuur aanwezig is. Hieronder vallen bijvoorrbeeld slijp-, las- en snijwerkzaamheden alsmede boren en hakken.

In situaties waar zich een ontplofbare atmosfeer kan voordoen dient de concentratie gas gemeten (LEL) te worden. Er zijn 3 zone’s te classificeren waarbinnen specifieke richtlijnen gelden.


Zone 0: Een gebied waarbinnen een ontplofbare atmosfeer voortdurend of gedurende langere perioden aanwezig is. Voortdurend is hier gedefinieerd als langer dan 1000 uur per jaar.

Zone 1: Een gebied waarbinnen een kans op aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer onder normaal bedrijf gering is en waarbinnen een dergelijke atmosfeer, indien aanwezig, slechts korte tijd zal bestaan. Kort is gedefinieerd als 10-1000 uur per jaar.

In zone 0 en zone 1 mag alleen heetwerk plaatsvinden indien continue wordt gemeten of deze situatie zich tijdens het heet werk voordoet. Dit betekent dus continue LEL gastesten. Deze verantwoordelijkheid kan niet gedragen worden door de persoon die het werk uitvoert. Hier moet continue een persoon aanwezig zijn die de situatie blijft bewaken met een LEL gasmeter.

Zone 2: Een gebied waarbinnen de kans op aanwezigheid van een ontplofbare atmosfeer onder normaal bedrijf gering is en waarbinnen een dergelijke atmosfeer, indien zij aanwezig is, slechts korte tijd zal bestaan (korter dan 10 uur). In dit gebied moet een gasmeting vooraf gedaan worden om het gebied vrij te geven en de uitvoerenden van het heetwerk met een online LEL gasmeter worden uitgerust om aan te geven indien de atmosfeer alsnog explosief zou kunnen worden.

Niet geclassificeerde gebieden of overige zones: In alle overige gebieden geldt: LEL gasmeting als dit op basis van inschatting noodzakelijk wordt geacht.
Auteur: drs. Richard Winter