/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Hijswerkzaamheden
Voorafgaand aan het hijsen - Inspecteer het hijsgereedschap voor gebruik. Let hierbij op ...
more >>


Hogedrukreinigers
Hogedruk waterstraal techniek is de laatste decennia steeds meer in opkomst als effectieve reiniging...
more >>


Werken aan de openbare weg
Werken langs de openbare weg is niet zonder risico. Om de veiligheid van uw medewerkers en van de we...
more >>


Werken nabij water
Werken nabij water is risicovol. De omgeving is vaak glad, waardoor het risico op uitglijden bestaat...
more >>


Elektrisch lassen
Elektrisch lassen

Elektrisch lassen kent een aa...

more >>


Autogeen lassen en snijden
Autogeen lassen en snijden

Autogeen las...

more >>


Gasmeten tijdens heetwerk
Onder "heetwerk" worden werkzaamheden verstaan waarbij vonkgevaar of open vuur aanwezig is...
more >>


Inspectie en onderhoud Lasapparatuur
Alle lasapparatuur dient overeenkomstig de instructies van de fabrikant veilig in bedrijf te worden ...
more >>


Werken met afhankelijke adembescherming
Bij afhankelijke adembescherming wordt de verontreiniging uit de lucht gefilterd. Dit heet afhankeli...
more >>


Werken met de hogedrukreiniging
Hogedruk waterstraal techniek is de laatste decennia steeds meer in opkomst als effectieve reiniging...
more >>


Opbouw en keuren steigers
Het bouwen van steigers mag slechts worden opgedragen aan bedrijven die hierin zijn gespecialiseerd....
more >>


Werken met de afkortzaag
Afkortzagen worden meestal voor het bewerken van kunststof of hout gebruikt. Men kan ze echter ook v...
more >>


Werken aan elektrische installaties (LS)
Een elektrische installatie is het bij elkaar horende geheel van elektrische apparaten, aansluitinge...
more >>


Werken aan elektrische hoogspanningsinstallaties (HS)
Een elektrische installatie is het bij elkaar horende geheel van elektrische apparaten, aansluitinge...
more >>


Werken in liftkamers en schachten
Het werken in liftkamers en -schachten is risicovol en mag dan ook alleen door bevoegde personen wor...
more >>


Werken in geïnertiseerde ruimten
Een geïnertiseerde ruimte is een ruimte waaraan een inerte stof is toegevoegd om zo een onbrand...
more >>


Werken in een besloten ruimten
Een besloten ruimte is een ruimte met beperkte toegankelijkheid, waar gevaar bestaat voor verstikkin...
more >>


Werken met blusmiddelen
Brand zit in een klein hoekje. Het grootste deel van branden in gebouwen wordt geblust met blusmidde...
more >>


Werken met flensverbindingen
Flensverbindingen zijn in de procesindustrie de oorzaak van het grootst aantal lekken. Ze worden met...
more >>


Werken met ferrule fittingen
De twin ferrule fitting wordt gebruikt in het kleine leidingwerk (tubing) om leidingdelen met elkaar...
more >>


Uitvoeren van gasmetingen
Bij een gasmeting wordt gekeken of er schadelijke hoeveelheden gassen of dampen aanwezig zijn. Er ku...
more >>


Werken in putten en sleuven
Het werken in (bouw-)putten en sleuven brengt de nodige risico’s met zich mee. Ten eerste bestaat he...
more >>


Las-, snij- of slijpwerkzaamheden
Lassen en snijden gebeurt door metalen plaatselijk te verhitten en vloeibaar te maken. Dit gebeurt m...
more >>


Werken aan het spoor
Werken aan of rond het spoor brengt risico’s met zich mee. De belangrijkste risico’s zijn aanrijdris...
more >>


Werken met een verreiker
Het werken met een verreiker brengt de nodige risico’s met zich mee, zeker op moeilijk bereikbare pl...
more >>


Werken met gevaarlijke stoffen
Hieronder vallen alle stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen die door hun samenstelling of oms...
more >>


Werken met een gaspak
Een gaspak beschermt medewerkers tegen chemische, nucleaire en biologische stoffen. Omdat de medewer...
more >>


Sprinklersysteem
Een sprinklerinstallatie is een vast aangebrachte brandblusinstallatie die beginnende branden detect...
more >>


Brandmeldinstallaties
Brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie ...

more >>


Werken met voedingsmiddelen
Iedereen die werkzaam is met (onverpakte) voedingsmiddelen moet weten hoe hij veilig omgaat met prod...
more >>


Werken met (rol)steigers
Het voornaamste risico’s van het werken met (rol)steigers is valgevaar. Hiervan is sprake als iemand...
more >>