/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken in putten en sleuven

Het werken in (bouw-)putten en sleuven brengt de nodige risico’s met zich mee. Ten eerste bestaat het gevaar van het instorten van taluds en grondwerende constructies. Daarnaast bestaat het risico op lekkages, waardoor zich gassen en dampen kunnen verzamelen die in de sleuf blijven hangen. Tenslotte kunnen leidingen en kabels aanwezig zijn en kan sprake zijn van vervuilde grond.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent onder meer dat de werkgever moet zorgen voor de juiste procedures, instructies, voorzieningen en beschermingsmiddelen zodat de medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken.Arbobesluit
Het werken in putten en sleuven wordt in bepaalde gevallen beschouwd als het werken in besloten ruimtes. In dat geval zijn dezelfde bepalingen uit het Arbobesluit van toepassing en moet de werkgever een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) opstellen voor het werken in besloten ruimtes. Hierin staan de risico’s en de maatregelen die nodig zijn om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Verder mag een werknemer de ruimte niet betreden als het vermoeden bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie. De werkgever moet alles in het werk stellen om deze gevaren weg te nemen. Als dat niet kan, dan moet de werkgever zorgen dat de werknemer zoveel mogelijk beschermd wordt en bij direct gevaar de hulp krijgt die hij nodig heeft.Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION)
De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) vervangt het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). Het KLIC is in 2008 opgegaan in het Kadaster. De WION staat ook bekend als grondroerdersregeling. In het kader van de WION is iedereen die machinale graafwerkzaamheden gaat of laat verrichten verplicht dit van te voren te melden bij het Kadaster door middel van een Graafmelding (KLIC-melding).CROW 132
Iets anders waar u als werkgever alert op moet zijn, is het werk in verontreinigde grond. Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in of met verontreinigde grond moeten maatregelen treffen om de werknemers niet bloot te stellen aan gevaarlijke stoffen. De CROW-publicatie 132 Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water is hierbij de standaard. In principe zijn de richtlijnen van CROW niet bindend, tenzij hier vanuit regelgeving of beleidsnota’s naar wordt verwezen.

Het werken in putten en sleuven vereist een goed inzicht in de omstandigheden, zodat de juiste werkwijze en voorzieningen kunnen worden getroffen. Hiervoor kunt u het beste per taak een Taak Risico Analyse (TRA) uitvoeren. Een TRA is gedetailleerder dan de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en gaat in op de specifieke situatie en omstandigheden.

Op basis van de TRA bepaalt u allereerst of de werkzaamheden beschouwd moeten worden als Werken in een besloten ruimte en u hiervoor dus passende maatregelen moeten treffen. Uit de TRA blijkt ook of u maatregelen moet treffen tegen instorting, of leidingen en andere objecten aanwezig zijn en of sprake is van verontreinigde grond. Op basis hiervan moet u zorgen voor de juiste apparatuur, voorzieningen, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructie.Praktische tips
Het werken in putten en sleuven vereist een goed inzicht in de omstandigheden, zodat de juiste werkwijze en voorzieningen kunnen worden getroffen. Hiervoor kunt u het beste per taak een Taak Risico Analyse (TRA) uitvoeren. Een TRA is gedetailleerder dan de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en gaat in op de specifieke situatie en omstandigheden.

Op basis van de TRA bepaalt u allereerst of de werkzaamheden beschouwd moeten worden als Werken in een besloten ruimte en u hiervoor dus passende maatregelen moeten treffen.

Uit de TRA blijkt ook of u maatregelen moet treffen tegen instorting, of leidingen en andere objecten aanwezig zijn en of sprake is van verontreinigde grond. Op basis hiervan moet u zorgen voor de juiste apparatuur, voorzieningen, persoonlijke beschermingsmiddelen en instructie.