/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / ATEX 114 en 153 / Artikelen  

Meerdere richtlijnen van toepassing op producten

Een product of installatie kan onder meerdere Richtlijnen vallen. In dat geval dienen alle van toepassing zijnde richtlijnen te worden toegepast. Er zijn echter ook uitsluitingen. 

EMC-richtlijn 
Als de EMC Richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit ook van toepassing is, moet deze Richtlijn eveneens te worden toegepast. De EMC-richtlijn dient te worden toegepast om te waarborgen dat het product geen elektromagnetische storing veroorzaakt en dat de normale werking van het product niet wordt beïnvloed door dergelijke storingen. Er zullen bepaalde toepassingen zijn waarbij het "normale" niveau van elektromagnetische immuniteit niet voldoende is. In dat geval is de fabrikant verplicht de bereikte elektromagnetische immuniteit te specificeren. 

Laagspanningsrichtlijn 
Producten voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen zijn expliciet uitgesloten van de werkingssfeer van Laagspanningsrichtlijn. Niet uitgesloten van de werkingssfeer van de laagspanningsrichtlijn zijn veiligheids-, controle- en regelvoorzieningen die bedoeld zijn voor gebruik buiten plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, maar die nodig zijn voor of bijdragen tot de veilige werking van apparaten en beveiligingssystemen. In dergelijke gevallen dienen beide richtlijnen te worden toegepast. 

Machinerichtlijn 
De machinerichtlijn geeft zeer algemene eisen ter voorkoming van ontploffingen. Omdat de ATEX Richtlijn prioriteit heeft met betrekking tot explosiebeveiliging op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen, dient deze laatste te worden toegepast. Voor andere relevante risico's betreffende machines dienen de eisen van de machinerichtlijn ook te worden toegepast. 

PED Richtlijn 
De Pressure Equipment Directive wordt vaak in een adem genoemd met de ATEX 114 Richtlijn. De PED betreft druksystemen, drukleidingen, etc. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Persoonlijke beschermingsmiddelen bedoeld voor gebruik in explosieve omgevingen dienen zo te worden ontworpen en vervaardigd dat zij niet de bron kunnen zijn van een elektrische, elektrostatische of door een botsing geïnduceerde vlamboog of vonk waarvan de kans bestaat dat hij een explosief mengsel doet ontbranden. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn uitgesloten van de ATEX Richtlijn. 

Richtlijn bouwproducten 
Er bestaat overlap tussen de ATEX Richtlijn en de Richtlijn Bouwproducten. Het betreft: 
- gebieden waar explosiebeveiligingssystemen en brandbestrijdingssystemen dezelfde media gebruiken; 
- gebieden die voor distributiesystemen zoals buizen, buiszadels, mondstukken enz., gebruik maken van gemeenschappelijke apparatuur. 

In geval van twijfel is de bouwproductenrichtlijn van toepassing indien het ter discussie staande onderwerp is bevestigd aan een gebouw en in dat geval een deel van het gebouw wordt of indien het kan worden gezien als een gebouw op zichzelf (bijvoorbeeld een silo). In dergelijke gevallen zijn de bouwproductenrichtlijn en ATEX-richtlijn parallel van toepassing. 

Notified Body 
In de van toepassing zijnde Richtlijn is soms sprake van een classificatie. Uit die classificatie kunt u vaststellen of u een Notified Body in moet schakelen of niet. De algemene stelregel is dat hoe risicovoller het product, des te groter de kans dat er een Nobo aan te pas moet komen. De eis kan dan zijn, het keuren van een product, met bewaren van de documentatie maar ook het beoordelen van het productieproces, e.d.. Aangeraden wordt om zelf eerst goed vast te stellen of een Nobo iets moet doen en zo ja wat? 


Willem Verwoerd en Richard Winter