/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Laagspanningsrichtlijn / Artikelen  

Laagspanningsrichtlijn
Richtlijn 2014/35/EU betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen

Deze richtlijn vervangt de oude LVD (2006/95/EG) en treedt op 20 april 2016 in werking. Hierin wordt het toepassingsgebied vastgelegd (nominale wisselenspanning 50 V 1000 V, nominale gelijkspanning 75 V-1500 V) en de uitzondering besproken. De uitzonderingen zijn veelal in andere richtlijnen behandeld, zoals bijvoorbeeld elektrisch apparatuur voor explosieve omgevingen.

Nadat er voldaan is aan de eisen uit bijlage I, die veelal via normen behandeld worden, dienen fabrikanten de conformiteitsbeoordelingsprocedure uit te voeren (of uit te laten voeren). Deze is besproken in bijlage III en valt onder module A (interne productiecontrole).

Bijlage III stelt ook de eisen aan de technische documentatie die opgesteld moet worden, waaronder alle relevante documentatie beschikbaar moet zijn.Toepassingsgebied en uitzonderingen van de richtlijn

Deze richtlijn heeft tot doel te waarborgen dat elektrisch materiaal op de markt aan de eisen voldoet die een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en veiligheid van personen en van huisdieren en goederen bieden, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de werking van de interne markt.

Deze richtlijn is van toepassing op elektrisch materiaal bestemd voor een nominale wisselspanning tussen 50 V en 1 000 V en een nominale gelijkspanning tussen 75 V en 1 500 V, met uitzondering van het materiaal en de verschijnselen opgenomen in bijlage II.Bijlage II: Materiaal en verschijnselen die niet onder deze richtlijn vallen
- Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik in explosieve omgeving
- Elektro-radiologisch en elektro-medisch materiaal
- Elektrisch gedeelte van personen- en goederenliften
- Elektriciteitsmeters
- Contactdozen en contactstoppen voor huishoudelijk gebruik
- Voedingen voor elektrische afrasteringen
- Radio-elektrische storingen
- Gespecialiseerd elektrisch materiaal bestemd om in schepen of vliegtuigen of bij de spoorwegen te worden gebruikt dat beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften die zijn vastgesteld door internationale instellingen waarbij de lidstaten zijn aangesloten.
- Op maat gemaakte evaluatiepaketten die bestemd zijn voor professionals en die uitsluitend gebruikt worden voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden in inrichtingen die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling.


dr. Rick Elbersen