/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / ATEX 114 en 153 / Artikelen  

Inleiding ATEX richtlijnen
ATEX 114 en 153

De ATEX richtlijn is van toepassing op alle op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De richtlijn heeft een breed werkingsgebied en omvat naast gasexplosiegevaar ook stofexplosiegevaar.

De ATEX 114, voorheen ATEX 95, is een CE Richtlijn en wordt toegepast voor de fabricage van installaties en producten in EX omgevingen.

Daarnaast kennen we de ATEX 153, voorheen ATEX 137, deze richtlijn is van toepassing op de omgeving, de procedures, de instructies van medewerkers die in een EX omgeving werken. De sociale richtlijn. Een en ander wordt samengevat in een EVD, een Explosie Veiligheids Document.


Tesamen hebben deze twee richtlijnen tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen en draagt ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden gebruikt.

Definitie ATEX
ATEX staat voor ATmosphères EXplosives. Onder een explosieve atmosfeer wordt verstaan:
een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gassen, dampen, nevels en stof, onder atmosferische omstandigheden, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreidt tot het gehele niet verbrande mengsel.

Oorzaak van een explosie
Een explosie kan ontstaan door de combinatie van drie elementen:

  • zuurstof
  • een ontstekingsbron en
  • een brandstof

Een stof is brandbaar als er een brandbaar gas, nevel of damp uit kan ontstaan.

Brandbaar stof is fijn verdeelde stof die door een opwerveling in lucht een ontplofbaar mengsel kan vormen.

Brandbare vloeistof kan onder bepaalde omstandigheden een brandbaar gas, damp of nevel opleveren.

Brandbare nevel bestaat uit druppeltjes brandbare vloeistof dat zodanig in de lucht verdeeld is dat het een brandbaar mengsel vormt.

Waarom wordt er ook gekeken naar gevolgen van explosies?
Uiteraard zijn preventieve maatregelen het belangrijkste. Preventie tegen explosies is eigenlijk niet anders dan de condities wegnemen die nodig zijn om een explosie te laten aanvangen. Dit wordt bereikt door ervoor zorgen dat er geen ontstekingsbronnen aanwezig zijn en / of er voor te zorgen dat er buiten de bekende explosiegrenzen geen brandbaar gas, damp of stof / luchtmengsel aanwezig is. Ondanks preventieve maatregelen wordt een explosie niet altijd voorkomen. Beheersing van een eventuele explosies zorgt ervoor dat de schadelijke gevolgen tijdens of na een explosie zoveel als mogelijk worden beperkt. Dit voorkomt, naast materiële schade, ook veel menselijk leed.

Verschil tussen ATEX 114 en ATEX 153

ATEX 114 - apparaten - CE richtlijn
Is van toepassing op fabrikanten van beveiligingssystemen, apparaten en installaties die gebruikt worden op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. Dit betreft:

  • Elektrische apparaten en systemen, maar ook
  • niet-elektrische, mechanische en pneumatische, en
  • beveiligingssystemen.

 

ATEX 153 - sociale richtlijn
Direct voortvloeiend uit de ''ATEX 153'' is de verplichting voor het opstellen van een explosieveiligheids document, bestaande o.a. uit: Identificatie en beoordeling van explosie risico’s. Gevarenzone indeling op grond van frequentie en duur van het optreden van een risicovolle atmosfeer Aangeven wat noodzakelijke maatregelen zijn om tot een veilige werkomgeving te komen. ATEX 153 is van toepassing op werkplekken waar personen werken in een potentieel explosieve omgeving.

 

Meer weten:

EVD template (explosieveiligheidsdocument)

> e-learning opstellen explosieveiligheidsdocumentdrs. Richard Winter