/ Home / Overige  

Disclaimer

COPYRIGHT
Zonder schriftelijke toestemming van Euronorm.net mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen, of op enige andere wijze, hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke bewerkingen.

DISCLAIMER
Met onze informatie geven we een globaal inzicht in de risico’s die uw organisatie loopt en de acties die nodig zijn om aan de geldende wetgeving te voldoen. Derhalve dekken we niet alle mogelijke wetgeving af. De gebruiker mag op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de rapportage. Daarbij geldt dat, hoewel bij de ontwikkeling van de teksten de uiterste zorg is nagestreefd, fouten en onvolledigheden niet geheel kunnen worden uitgesloten. Euronorm.net aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, ontstaan door het gebruik van de informatie op de site.

Neem anders even contact op als u bepaalde informatie op onze site niet begrijpt of onzeker bent over de toelichtingen.


Euronorm.nete-mail: info@euronorm.net