/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Richtlijn Pleziervaartuigen / Documentatie  

Technische documentatie
pleziervaartuigen

Doel

De Richtlijn Pleziervaartuigen stelt weinig concrete eisen aan de technische documentatie (Bijlage XIII). Wel geeft de Richtlijn Pleziervaartuigen aan, welk resultaat met de technische documentatie moet worden bereikt. De documentatie dient namelijk zoveel informatie te bevatten als nodig is om te kunnen beoordelen of het vaartuig aan de essentiële eisen uit de Richtlijn voldoet. Daarnaast moet de technische documentatie inzicht geven in het ontwerp, de fabricage en de werking van het vaartuig. Het komt erop neer dat alle informatie die van belang is voor het beoordelen van de veiligheid en milieuvriendelijkheid van het vaartuig in het dossier moet zijn opgenomen.


Inhoud

De kern van de technische documentatie wordt gevormd door de beschrijving van de wijze waarop is gezorgd dat het vaartuig aan de essentiële eisen voldoet. Uiteindelijk moet voor elke essentiële eis van de Richtlijn een oplossing in de documentatie zijn opgenomen. Dit kan zowel de beschrijving van zelf gekozen oplossingen zijn, als een lijst die verwijst naar geharmoniseerde normen. Daarnaast hoort in de documentatie alles thuis, wat nodig is om het bovenstaande begrijpelijk te maken. Dat zijn ondermeer overzichtstekeningen, (schakel-)schema's, ontwerp- en fabricagetekeningen, detailtekeningen, beschrijvingen en toelichtingen. Wanneer berekeningen en/of proeven zijn uitgevoerd, moeten de resultaten daarvan in de technische documentatie zijn opgenomen. Met name verslagen en rapporten van beproevingen en berekeningen met betrekking tot stabiliteit en drijfvermogen horen zeker in de technische documentatie thuis, vooral wanneer ze zijn uitgevoerd door derden. Tenslotte hoort in de technische documentatie een kopie van de conformiteitverklaring (verklaring van overeenstemming) en van de gebruiksaanwijzing te worden opgenomen.


Controle en bewaartermijn

De technische documentatie moet gedurende tien jaar (gerekend vanaf de voltooiing van het laatste exemplaar van een type) ter beschikking te kunnen worden gesteld aan de bevoegde nationale instanties. Gedurende tien jaar na productie moet de fabrikant dus aan kunnen tonen dat zijn vaartuig aan de essentiële eisen van de Richtlijn voldoet. De termijn van tien jaar is gekozen omdat ook de periode van de productaansprakelijkheid tien jaar bedraagt. Overigens kan een overheidsinstantie of door de overheid aangewezen controlerende instantie, alleen met redenen omkleed, om inzage in het dossier verzoeken. Hierbij kan worden volstaan met het afgeven van die informatie die nodig is om inzicht te krijgen in het probleemgebied.


Auteur: Ing. W. Verwoerd, Syntens Den Haag met dank aan V. Tunzi, NJI