/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken met gevaarlijke stoffen

Hieronder vallen alle stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen die door hun samenstelling of omstandigheden gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers.


Arbowet
Als werkgever moet u het gebruik van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk voorkomen en beperken en als het maar even mogelijk is een minder gevaarlijke stof gebruiken. Is dat technisch niet mogelijk, zorg dan voor de juiste voorzieningen, beschermingsmiddelen, instructies en procedures.


Arbobesluit hoofdstuk 4
Hierin staan voorschriften voor het werken met gevaarlijke stoffen en biologische agentia. In het eerste deel worden algemene eisen beschreven, zoals de registratie van alle stoffen als onderdeel van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en het zorgen voor beschermingsmiddelen en instructie. In het tweede deel worden specifieke regels beschreven voor verschillende categorieën stoffen, zoals kankerverwekkende stoffen en vluchtige organische stoffen.


PGS 15
De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken. PGS 15 eist dat een bedrijf in kaart brengt welke gevaarlijke stoffen er zijn en stelt eisen aan de opslag hiervan.

ATEX 114 en ATEX 153
Voor de opslag van explosiegevaarlijke stoffen en het gebruik van apparatuur in explosiegevaarlijke atmosfeer gelden de regels van ATEX 114 en ATEX 153.


Praktische tips
Het is allereerst zaak te weten welke gevaarlijke stoffen in uw organisatie aanwezig zijn en wat precies de bijbehorende risico’s zijn. Hiervoor moet u een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) uitvoeren. Vervolgens neemt u maatregelen om deze risico’s te minimaliseren en de veiligheid te verhogen.

De veiligheid zoals beschreven in de Arbowet berust op drie pijlers.
1. Zorg dat de juiste voorzieningen aanwezig zijn.
2. Zorg dat medewerkers en derden goed geïnstrueerd zijn.
3. Zorg voor heldere regels en procedures en zorg dat deze nageleefd worden.