/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken in een besloten ruimten

Een besloten ruimte is een ruimte met beperkte toegankelijkheid, waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging. Denk hierbij aan riolen, (gier-)kelders, putten en tanks. Het werken in een besloten ruimte brengt de nodige risico’s met zich mee. Daarom worden aan besloten ruimtes hoge eisen gesteld.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Een van de eisen is dat er toezicht is op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimtes, zodat ingegrepen kan worden in geval van nood. Dit doet u door het werken met een mangatwacht. Denk daarnaast aan het verlenen van de juiste werkvergunningen, het zorgen voor goede instructie en het beschikbaar stellen van de juiste apparatuur en beschermingsmiddelen.Arbobesluit
Het kader van het Arbobesluit is een werkgever verplicht een Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) op te stellen voor het werken in besloten ruimtes. Hierin staan de risico’s en de maatregelen die nodig zijn om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Verder mag een werknemer een besloten ruimte niet betreden als het vermoeden bestaat voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie. De werkgever moet in dat geval alles in het werk te stellen om deze gevaren weg te nemen. Als dat niet kan, dan moet de werkgever ervoor zorgen dat de werknemer zoveel mogelijk beschermd wordt en bij direct gevaar de hulp krijgt die hij nodig heeft.Praktische tips
Als sprake is van een besloten ruimtes, is het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) een vereiste. Op deze manier krijgt u inzicht in de risico’s en kunt u de juiste maatregelen treffen. Denk hierbij aan het opstellen van procedures, het werken met een mangatwacht, zorgen voor de juiste instructie en het beschikbaar stellen van de juiste beschermingsmiddelen. Zorg ervoor dat deze procedures goed worden opgevolgd en dat medewerkers en derden zich goed bewust zijn van de risico’s.Uitvoeren TRA
Bij incidentele situaties of als de omstandigheden telkens verschillen, kunt u daarnaast een Taak Risico Analyse (TRA) uitvoeren. Een TRA is gedetailleerder dan de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en gaat in op de specifieke situatie en omstandigheden van een taak.Praktische tips
Bij werken in besloten ruimtes is het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) een vereiste. Op deze manier krijgt u inzicht in de risico’s en kunt u de juiste maatregelen treffen.

Denk hierbij aan het opstellen van procedures, het werken met een mangatwacht, zorgen voor de juiste instructie en het beschikbaar stellen van de juiste beschermingsmiddelen. Zorg ervoor dat deze procedures goed worden opgevolgd en dat medewerkers en derden zich goed bewust zijn van de risico’s.