/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken aan elektrische hoogspanningsinstallaties (HS)

Een elektrische installatie is het bij elkaar horende geheel van elektrische apparaten, aansluitingen en verbindingen. Bijvoorbeeld de elektrische installatie, wandcontactdozen, meterkast en de vast op het elektriciteitsnet aangesloten machines. Elektrische installaties boven 1000 V wisselspanning en boven 1500 V gelijkspanning noemen we hoogspanningsinstallaties.Arbeidsomstandighedenbesluit en Richtlijn arbeidsmiddelen
Het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.4) en de Richtlijn arbeidsmiddelen eisen dat u zorgt dat elektrische installaties veilig gebruikt kunnen worden. Dit betekent onder meer dat u moet zorgen voor de juiste voorzieningen en beschermingsmaatregelen. Hiervoor is een periodieke inspectie en een risicobeoordeling nodig.NEN 3840 en EN 50110
In de Europese norm NEN-EN 50110 staan afspraken over elektrotechnische werkvoorschriften voor onder meer hoogspanningsinstallaties. De NEN 3840 is de Nederlandse aanvulling op deze norm en stelt specifieke eisen aan werkzaamheden aan of bij elektrische installaties met hoogspanning.

De normen gaan onder meer in op de inspectie van elektrische apparaten en het aanwijsbeleid en beschrijven aan welke eisen inspecties moeten voldoen. Daarnaast beschrijven deze normen de hiërarchische structuur die u moet hanteren voor personen die werken aan of in de omgeving van elektrische installaties (aanwijsbeleid).Praktische tips
Als u nog geen risicoanalyse van uw elektrische installaties hebt uitgevoerd, dan raden we aan hiermee te starten. U kijkt hierbij onder meer of de installaties geplaatst en gebruikt worden op de beoogde manier en wat de potentiële risico’s zijn. Als hieruit onaanvaardbare risico’s naar voren komen, is het zaak hiervoor eerst actie te ondernemen.

We raden aan een aanwijsbeleid op te stellen, waarin u de verantwoordelijkheden en bedrijfsprocessen vastlegt. Vervolgens kunt u voor iedere elektrische installatie of groep elektrische installaties een procedure opstellen waarin u onder meer gebruik, onderhoud en inspecties vastlegt. Tenslotte stelt u de juiste gereedschappen en beschermingsmiddelen ter beschikking en zorgt u voor instructie.