/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Las-, snij- of slijpwerkzaamheden

Lassen en snijden gebeurt door metalen plaatselijk te verhitten en vloeibaar te maken. Dit gebeurt met behulp van elektriciteit of met behulp van verbranding van een gas. Lassen, snijden en slijpen brengt de nodige risico’s met zich mee, denk bijvoorbeeld aan brandgevaar, explosiegevaar en elektrocutiegevaar. Na afloop van laswerkzaamheden kunnen de bewerkte gebieden nog geruime tijd erg heet zijn en zo een ontstekingsbron vormen.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent onder meer dat de werkgever moet zorgen voor de juiste procedures, instructies, voorzieningen en beschermingsmiddelen zodat medewerkers zo veilig mogelijk kunnen werken. Denk hierbij aan laskappen, veiligheidsschoenen, adembescherming en gehoorbescherming en het plaatsen van brandblussers.

Bij lassen in omgevingen met een verhoogd brandgevaar, moet u zorgen voor een brandwacht. Ook toezichthoudende instanties kunnen dit eisen. Brandwachten zijn speciaal opgeleid en weten precies hoe te handelen in geval van brand. Ze hebben brandblusapparatuur binnen handbereik, kunnen blussen als dit binnen de mogelijkheden ligt en kunnen anders een alarm laten afgaan. Na afloop inspecteren ze de ruimte om eventuele smeulende brandjes te ontdekken en te blussen.Praktijkrichtlijn lassen
Een Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) is een praktische uitwerking van de bepalingen in een norm. Een NPR bevat bijvoorbeeld constructieve mogelijkheden, werkmethoden en fabricagegegevens. In de praktijkrichtlijn lassen wordt beschreven hoe u zo praktisch mogelijk de medewerker kunt beschermen tegen lasrook en wanneer u welke vorm van adembescherming moet toepassen.PGS 15
Aan de opslag van gasflessen worden eisen gesteld, die zijn vastgelegd in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, PGS 15 ‘Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen’. Voor gasflessen zijn, vanwege hun specifieke karakter, aparte eisen opgenomen (hoofdstuk 6). Zo moeten gasflessen gescheiden van andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, moeten ze bij voorkeur in de open lucht worden opgeslagen en moeten ze voorzien zijn van de juiste etiketten.NEN 3140
Deze norm stelt de nodige veiligheidseisen aan elektrische werkzaamheden om het gevaar van elektrocutie te verkleinen. Zo moet u controleren of de voedingskabels in goede staat zijn, moet de werkstukklem goed verbonden zijn met het werkstuk en moeten veiligheidsschoenen met rubberen zolen en geïsoleerde stalen neuzen worden gebruikt.


Bij las-, snij- en slijpwerkzaamheden is het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie een vereiste. Op deze manier krijgt u inzicht in de risico’s en kunt u de juiste maatregelen treffen. Denk hierbij aan het opstellen van procedures, het zorgen voor de juiste instructie en het beschikbaar stellen van de juiste beschermingsmiddelen. Zorg ervoor dat deze procedures goed worden opgevolgd en dat medewerkers en derden zich goed bewust zijn van de risico’s.Praktische tips
Bij las-, snij- en slijpwerkzaamheden is het uitvoeren van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) een vereiste. Op deze manier krijgt u inzicht in de risico’s en kunt u de juiste maatregelen treffen.

Denk hierbij aan het opstellen van procedures, het zorgen voor de juiste instructie en het beschikbaar stellen van de juiste beschermingsmiddelen. Zorg ervoor dat deze procedures goed worden opgevolgd en dat medewerkers en derden zich goed bewust zijn van de risico’s.