/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Uitvoeren van gasmetingen

Bij een gasmeting wordt gekeken of er schadelijke hoeveelheden gassen of dampen aanwezig zijn. Er kunnen verschillende redenen zijn om een gasmeting uit te voeren: een wettelijke verplichting, uit zorg voor werknemers of omwonenden of om de oorzaak van (stank)klachten te achterhalen. Hoewel het meten zelf niet moeilijk is, is deskundigheid vereist om de juiste apparatuur te gebruiken, de meting goed uit te voeren en de resultaten juist te interpreteren.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving en dat werknemers moeten beschikken over de vereiste vakkennis. Hoewel het uitvoeren van een gasmeting zelf niet specifiek wordt genoemd, moet u dus wel voor de nodige instructie en persoonlijke beschermingsmiddelen zorgen. Als de meting wordt uitgevoerd in een besloten ruimte, dan gelden de specifieke eisen van werken in een besloten ruimte. In dat geval moet bijvoorbeeld gewerkt worden met een mangatwacht.Heetwerkvergunning
Heetwerk zijn werkzaamheden waarbij vonkgevaar kan bestaan of open vuur aanwezig is. Hieronder vallen slijp-, las- en snijwerkzaamheden alsmede boren en hakken. Om vast te stellen of zich op de werkplek waar heetwerk verricht gaat worden geen explosieve atmosfeer voordoet, dient de concentratie gas gemeten te worden, de zogenaamde LEL gasmeting.NTA 7497 en NTA 7496-1
De risico’s van gassen in zeecontainers zijn aanzienlijk, getuige de ernstige ongevallen die hebben plaatsgevonden. Daarom hebben verschillende betrokkenen een aparte opleiding ontwikkeld voor het uitvoeren van gasmetingen in zeecontainers, genaamd Gassen in zeecontainers. De opleiding wordt gegeven op drie niveaus: de NTA 7496-1, 2 en 3. Daarnaast is er nog de norm NTA 7497 Eisen aan gasmetingen voor zeecontainers.Praktische tips
Deskundigheid is bij het uitvoeren van gasmetingen van groot belang. Zorg daarom dat de werknemers die gasmetingen uitvoeren goed geïnstrueerd zijn en weten hoe ze een goede gasmeting moeten uitvoeren.

Om inzicht te hebben in de situatie en de mogelijke risico’s, kunt u het beste per taak een Taak Risico Analyse (TRA) uitvoeren. Een TRA is gedetailleerder dan de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en gaat in op de specifieke situatie en omstandigheden. Als hieruit naar voren komt dat de meting in een besloten ruimte moet worden uitgevoerd, neem dan de maatregelen die vereist voor het werken in besloten ruimtes.