/ Home / Risicovolle werkzaamheden en - ruimten / Risicovolle werkzaamheden  

Werken nabij water

Werken nabij water is risicovol. De omgeving is vaak glad, waardoor het risico op uitglijden bestaat. Iemand kan in het water vallen en terechtkomen op een (verborgen) object. Het weer kan omslaan, waardoor harde wind en onweer voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. En dan is er nog het risico op verdrinken, bijvoorbeeld doordat iemand bekneld raakt onder water, onderkoeld raakt of niet (goed) kan zwemmen.Arbowet
De Arbowet eist dat werkgevers moeten zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent onder andere dat de materialen en arbeidsmiddelen veilig zijn, dat werknemers geïnstrueerd zijn over de gevaren van werken bij water en dat ze een collega kunnen redden die in het water valt of onderkoeld raakt.Specifieke wetgeving
Op een groot aantal werkzaamheden nabij water is specifieke wetgeving van toepassing. Dit is echter afhankelijk van de werkzaamheden zelf. Denk bijvoorbeeld aan duikwerkzaamheden (werken onder overdruk), werken aan waterwerken en werken op een schip.CROW 132
Iets anders waar u als werkgever alert op moet zijn, is verontreinigd water. Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verontreinigd water moeten maatregelen treffen om de werknemers niet bloot te stellen aan gevaarlijke stoffen. De CROW-publicatie 132 Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water is hierbij de standaard. In principe zijn de richtlijnen van CROW niet bindend, tenzij hier vanuit regelgeving of beleidsnota’s naar wordt verwezen. Er mag worden afgeweken van de richtlijnen, mits hiervoor een goede motivering en afweging van belangen wordt gegeven.Praktische tips
Werken op of nabij water is risicovol. Het is daarom belangrijk eerst de risico’s in kaart te brengen, zodat de juiste maatregelen getroffen kunnen worden. Voer hiervoor een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) uit. Op basis hiervan kunt u bepalen welke wetgeving precies van toepassing is en welke maatregelen u moet treffen om de veiligheid van uw medewerkers te waarborgen. Zorg bijvoorbeeld voor apparatuur die geschikt is voor werken nabij water en stel deze vlak en stabiel op. Stel verder de juiste procedures op, instrueer de medewerkers en stel de benodigde veiligheids- en reddingsmiddelen ter beschikking.