/ Home / Wizard / Calamiteitenplan / Onderwerpen  

Eisen aan een calamiteitenplan

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat.

Vanwege de levensbedreigende situaties die er dan voor de mensen in een gebouw kunnen ontstaan, vooral als gevolg van grote rook- en hitteontwikkeling, is het dan ook noodzaak dat er een bedrijfsnoodplan is opgesteld.

Het Bedrijfshulpverleningsplan is een integraal vertrouwelijk bedrijfsdocument voor en door het bedrijf samengesteld, dat het geheel aan te nemen maatregelen omvat, die bij een gebeurtenis dienen te worden genomen om de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van het personeel te garanderen.

Deze maatregelen zijn verwoord in deelplannen die bij een Bedrijfshulpverleningsplan behoren.

Het Bedrijfshulpverleningsplan heeft ten doel dat de risico’s zijn geïnventariseerd en daarop preventieve en preparatieve maatregelen zijn genomen, teneinde bij een calamiteit de veiligheid van de medewerkers te waarborgen de verliezen op de goederenvoorraad te beperken en de bedrijfspanden met de daarin aanwezige bedrijfsmiddelen te beschermen.A. Taken en verantwoordelijkheden bij calamiteiten van de diverse leidinggevenden vastleggen.
B. Regelmatig instructie geven en oefeningen uitvoeren.
C. Personen aanwijzen die verantwoordelijk zijn voor alarmering intern en extern.
D. Bedrijfshulpverleners voor brand- en noodsituaties aanwijzen.
E. Verzamelplaats moet bekend zijn om appel te kunnen houden.
F. Duidelijk tekeningen van vluchtwegen, blusmiddelen, e.d. voorhanden hebben.
Toelichting
Een bedrijfsnoodplan c.q. een ontruimingsplan is noodzakelijk wanneer :
a. er risico's bestaan voor brand, explosie, gasontsnapping e.d.
b. de bedrijfsgebouwen meer dan één verdieping hebben.
c. er meerdere personen tezelfdertijd in de gebouwen aanwezig zijn.
De inhoud van een noodplan zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van de aard van de risico's en de grootte van het bedrijf. Voor kantoren en onderwijsinrichtingen (scholen) is de aanwezigheid van een ontruimingsplan van groot belang.

In elk geval dient een noodplan de volgende elementen te bevatten:
* Instructies
- er dienen duidelijke instructies te zijn hoe te handelen in geval van een calamiteit.
- Taken en verantwoordelijkheden bij calamiteiten van de diverse leidinggevenden moeten worden vastgelegd.
* Instructieplan
- Volgens een vastgesteld plan dient een ieder regelmatig te worden geïnstrueerd omtrent het noodplan.
* Alarmering
Duidelijk moet zijn aangegeven:
- wanneer, op welke wijze, door wie en wie intern gealarmeerd moet worden.
- wie is geautoriseerd om diensten buiten het bedrijf te alarmeren;
op welke wijze en in welke volgorde dit dient te geschieden.
- de alarmtelefoonnummers van brandweer, politie, GG&GD en eventueel andere te waarschuwen instanties dienen op
zodanige wijze vermeld te zijn dat deze eenvoudig zijn te vinden.
* Verzamelplaats
- Op welke plaats dient men zich te verzamelen, zodat er appèl kan worden gehouden.
* Tekeningen
- Van elk gebouw en van elke bouwlaag dient er een tekening (A4) op schaal te zijn waarop zijn aangegeven :
. vluchtrichtingen
. vluchtwegen
. plaats van de blusmiddelen
. plaats van de brandmelders.