/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Productaansprakelijkheidsrichtlijn / Artikelen  

Productaansprakelijkheid
Inleiding

Op basis van de Productaansprakelijkheidsrichtlijn is de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in of aan zijn product. De wet geeft de benadeelde de mogelijkheid een ieder in de keten aan te spreken. De aangesproken partij moet na een veroordeling zelf de schade zien te verhalen bij de producent. Hierdoor wordt voorkomen dat, bijvoorbeeld bij een faillisement van de producent, de benadeelde geen schade vergoed krijgt. De risico aansprakelijkheid geldt dus ook voor importeurs, handelaren en detaillisten.

De wet beschermt primair de slachtoffers. De procedure om schade te verhalen is daarom relatief eenvoudig. Schuld speelt geen rol meer. De aanwezigheid van schade en het aantonen dat de schade veroorzaakt is door een gebrek in het product, is voldoende.

Volgens de wet is een product gebrekkig indien het, op het moment van op de markt brengen, niet de veiligheid biedt die men ervan mag verwachten.
Daarmee is gebrekkigheid een bewegend doelwit geworden dat van jaar tot
jaar verandert. Een product kan b.v. als onveilig worden bestempeld indien:
· Een bepaalde veiligheidsvoorziening ontbreekt.
· Er waarschuwingen tegen "niet in het ontwerp uitgesloten" risico's
ontbreken.
· De gebruiksaanwijzing onvoldoende doeltreffend is.
Zelfs het feit dat een product voldoet aan alle van toepassing zijn de
wettelijke eisen (waar onder CE) sluit niet uit dat een product in een
concreet schadegeval toch als gebrekkig zal worden beschouwd.

De aansprakelijkheid blijft 10 jaar nadat het product is verkocht van
kracht.
Hoe doe ik dit?
In principe gelden hier dezelfde zaken die spelen bij een risico analyse
(artikel database 3341). Op basis hiervan kan een product worden gemaakt
dat in ieder geval voldoet aan de eisen van de Europese richtlijnen. En
zorgvuldig uitgevoerde risico analyse, tezamen met een goede gebruikers
handleiding, kan veel ellende voorkomen. Juist in de ontwikkelfase van een
product kan, zonder dat dit de kosten van het product beïnvloeden veel
zaken worden aangepast. Wordt pas in een later stadium gekeken naar
aspecten rond product aansprakelijkheid, dan betekent dit vaak een
verlenging van de ontwikkeltijd en een toename van de ontwikkelkosten.
Hoewel niet altijd verplicht, voegen de producten vaak gebruiksaanwijzingen
in de officiële taal van het land. Regelmatig komt het voor dat
gebruiksaanwijzingen in de vorm van een strip worden uitgebracht.
Bijvoorbeeld bij zelfbouwmeubelen komt dit vaak voor. Aandachtspunt daarbij
is dat de informatie eenduidig is. Dit wordt mede bereikt door duidelijke
plaatjes.
Met welke middelen?
Veel informatie is te vinden op internet. Probleem hierbij is dat veel
bedrijven commerciële belangen hebben bij het verstrekken van deze
informatie. Deze informatie moet dan ook kritisch worden bekeken, zeker als
het leidt tot hoge kosten.


Veel informatie over risico analyse is op Euronorm te vinden.
Deze website wordt door bedrijven voor bedrijven gevuld met praktische informatie over de CE markering. Aangezien de deelnemers niet als primaire doelstelling hebben adviestrajecten of informatie te verkopen, is de advisering over het algemeen meer toegesneden op het bereiken van oplossingen dan op het halen van omzet.Waar moet ik op letten?
De Richtlijn heeft de Lidstaten in een aantal gevallen de vrijheid gelaten
om de aansprakelijkheid toe te passen dan wel te negeren. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer het voor de producent onmogelijk was het
bestaan van het gebrek te ontdekken, gegeven de wetenschappelijke kennis op
het tijdstip waarop het product in het verkeer werd gebracht. Dit is dus
een van de schaarse mogelijkheden die de producent heeft om zijn
aansprakelijkheid of schade uitkering te beperken. In bijvoorbeeld
Frankrijk heeft de producent die mogelijkheid weer niet. Er is voor
lidstaten dus een redelijke vrijheid om de richtlijn naar nationale regels
te vertalen.
Wat doen anderen?
Over het algemeen wordt redelijk zorgvuldig omgegaan de aspecten die betrekking hebben op product aansprakelijkheid. Over het algemeen is het artikel "Productaansprakelijkheid en Claims" voor veel bedrijven een basis voor handelen als er zaken rond productaansprakelijkheid spelen.
Welke andere vragen zijn er?
We ontvangen legio over de Europese wetgeving.
Regelmatig zijn er vragen over productaansprakelijkheid bij. Veel vragen
vloeien voort uit het feit dat de klant niet op de hoogte is van de eisen
die richtlijnen stellen aan gebruikshandleidingen. Dit betreft met name de
eisen aan de taal van de gebruiksaanwijzing. In Euronorm wordt in diverse
artikelen aandacht aan dit onderwerp besteed.


Auteur: Ing. W. Verwoerd