/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / RED  

RED

RTTE 2014/53/EU

Toepassingsgebied 2014/53/EU

In deze richtlijn wordt een regelgevingskader vastgesteld voor het op de markt aanbieden en de ingebruikneming in de Unie van radioapparatuur.Uitzonderingen 2014/53/EU

Deze richtlijn is niet van toepassing op de in bijlage I vermelde apparatuur.

Deze richtlijn is niet van toepassing op radioapparatuur die uitsluitend wordt gebruikt voor activiteiten die betrekking hebben op de openbare veiligheid, defensie, de staatsveiligheid, met inbegrip van het economische welzijn van de staat wanneer de activiteiten verband houden met aangelegenheden die de staatsveiligheid betreffen, en voor de activiteiten van de staat op het gebied van strafrecht.

Op radioapparatuur die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn valt, is Richtlijn 2014/35/EU niet van toepassing, behalve zoals beschreven in artikel 3, lid 1, onder a), van deze richtlijn.

Door radioamateurs gebruikte radioapparatuur in de zin van artikel 1, definitie 56, van het radioreglement van de Internationale Unie voor Telecommunicatie (ITU), tenzij deze apparatuur op de markt wordt aangeboden. Als niet op de markt aangeboden worden beschouwd:
a) radiobouwpakketten voor montage en gebruik door radioamateurs;
b) radioapparatuur die door radioamateurs is omgebouwd voor eigen gebruik;
c) apparatuur die door radioamateurs zelf is gebouwd en die in het kader van
radioamateurdiensten bestemd is voor wetenschappelijke en experimentele
doeleinden.

2. Uitrusting van zeeschepen die onder het toepassingsgebied van Richtlijn 96/98/EG
van de Raad (1) valt.

Luchtvaartproducten, -onderdelen en -uitrustingsstukken die onder artikel 3 van
Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (2) vallen.

Voor vakmensen op maat gebouwde evaluatiekits die uitsluitend zijn bedoeld voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) in O&O-faciliteiten.Conformiteitsbeoordelingsprocedures 2014/53/EU

Artikel 17 Conformiteitsbeoordelingsprocedures

1.De fabrikant voert een conformiteitsbeoordeling van de radioapparatuur uit teneinde aan de essentiële eisen van artikel 3 te voldoen. Bij de conformiteitsbeoordeling wordt rekening gehouden met alle beoogde gebruiksomstandigheden en voor de essentiële eis van artikel 3, lid 1, onder a), wordt bij de beoordeling ook rekening gehouden met de redelijkerwijs te voorziene omstandigheden. Indien de radioapparatuur verschillende configuraties kan aannemen, dient de conformiteitsbeoordeling te bevestigen dat de radioapparatuur aan de in artikel 3 bedoelde essentiële eisen voldoet in alle mogelijke configuraties.

2.Fabrikanten tonen de conformiteit van radioapparatuur met de essentiële eisen van artikel 3, lid 1, aan door middel van een van de volgende conformiteitsbeoordelingsprocedures:
a) interne productiecontrole zoals beschreven in bijlage II;
b) EU-typeonderzoek gevolgd door de conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole, zoals beschreven in bijlage III;
c) conformiteit op basis van volledige kwaliteitsborging zoals beschreven in bijlage IV.


Als de fabrikant bij de beoordeling van de conformiteit van radioapparatuur met de essentiële eisen van artikel 3, leden 2 en 3, geharmoniseerde normen heeft toegepast waarvan het de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, maakt hij gebruik van een van de volgende procedures:
a) interne productiecontrole zoals beschreven in bijlage II;
b) EU-typeonderzoek gevolgd door de conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole, zoals beschreven in bijlage III;
c) conformiteit op basis van volledige kwaliteitsborging zoals beschreven in bijlage IV.

Als de fabrikant bij de beoordeling van de conformiteit van radioapparatuur met de essentiële eisen van artikel 3, leden 2 en 3, geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, niet of slechts gedeeltelijk heeft toegepast of als dergelijke geharmoniseerde normen niet bestaan, wordt de radioapparatuur met betrekking tot die essentiële eisen aan een van de volgende procedures onderworpen:
a) EU-typeonderzoek gevolgd door de conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole, zoals beschreven in bijlage III;
b) conformiteit op basis van volledige kwaliteitsborging zoals beschreven in bijlage IV.Artikel 3 Essentiële eisen

Artikel 3

1.Radioapparatuur moet zo geconstrueerd zijn dat het volgende wordt gewaarborgd:
de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen en huisdieren, en de bescherming van goederen, met inbegrip van de doelstellingen met betrekking tot de veiligheidsvoorschriften van Richtlijn 2014/35/EU, maar zonder toepassing van de spanningsgrens;
b) een passend niveau van elektromagnetische compatibiliteit zoals beschreven in Richtlijn 2014/30/EU.

2. Radioapparatuur moet zo geconstrueerd zijn dat zij het radiospectrum zowel
effectief gebruikt als een efficiënt gebruik van het radiospectrum ondersteunt
met als doel schadelijke interferentie te voorkomen.


Tot bepaalde categorieën of klassen behorende radioapparatuur moet zo geconstrueerd zijn dat zij voldoet aan de volgende essentiële eisen:
radioapparatuur functioneert onderling met accessoires, met name met universele laders;
radioapparatuur functioneert via netwerken onderling met andere radioapparatuur;
radioapparatuur kan in de hele Unie worden aangesloten op interfaces van het geschikte type;
radioapparatuur schaadt het netwerk of de werking ervan niet en maakt evenmin misbruik van de netwerkmiddelen waardoor een onaanvaardbare achteruitgang van de dienst wordt veroorzaakt;
radioapparatuur bevat beveiligingen om de bescherming van de persoonsgegevens en de privacy van de gebruiker en de abonnee te waarborgen;
radioapparatuur ondersteunt bepaalde mogelijkheden die bescherming tegen fraude waarborgen;
radioapparatuur ondersteunt bepaalde mogelijkheden die de toegang tot nooddiensten waarborgen;
radioapparatuur ondersteunt bepaalde mogelijkheden die het gebruik ervan door gebruikers met een handicap vergemakkelijken;
i) radioapparatuur ondersteunt bepaalde mogelijkheden om te waarborgen dat software alleen in de radioapparatuur kan worden geladen als de conformiteit van de combinatie van de radioapparatuur en de software is aangetoond.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 44 gedelegeerde handelingen vast te stellen waarin wordt gespecificeerd op welke categorieën of klassen radioapparatuur elk van de eisen in de punten a) tot en met i) in de eerste alinea van dit lid betrekking heeft.Risicoanalyse
2014/53/EU: indien volledig voldaan aan geharmoniseerde normen geen risicoanalyse nodig, vanaf bijlage III, module B, verplicht!INHOUD VAN DE TECHNISCHE DOCUMENTATIE

De technische documentatie bevat, indien van toepassing, ten minste de volgende elementen:
a) een algemene beschrijving van de radioapparatuur, met onder meer:
i) foto's of illustraties die de uitwendige kenmerken, de markering en de inwendige structuur tonen;
ii) versies van software of firmware die van invloed zijn op de conformiteit met de essentiële eisen;
iii) gebruikersinformatie en installatie-instructies;

b) ontwerp- en fabricagetekeningen, alsmede schema's van onderdelen, subassemblages, circuits en andere relevante soortgelijke gegevens;
c) beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor het begrijpen van die tekeningen en schema's en van de werking van de radioapparatuur;

d) een lijst van de geheel of gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen waarvan de referenties in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt, en indien de geharmoniseerde normen niet zijn toegepast, een beschrijving van de aangebrachte oplossingen om aan de essentiële eisen van artikel 3 is voldaan, inclusief een lijst van andere relevante technische specificaties die zijn toegepast. Bij gedeeltelijk toegepaste geharmoniseerde normen wordt in de technische documentatie gespecificeerd welke delen zijn toegepast;
e) een kopie van de EU-conformiteitsverklaring;
f) indien de conformiteitsbeoordelingsmodule in bijlage III is toegepast, een kopie van het certificaat van EU-typeonderzoek en de bijlagen daarbij, zoals afgegeven door de betrokken aangemelde instantie;
g) de resultaten van uitgevoerde ontwerpberekeningen en onderzoeken, alsmede andere relevante soortgelijke gegevens;
h) testverslagen;
i) een toelichting of voldaan is aan de eis van artikel 10, lid 2, en of al dan niet informatie op de verpakking is opgenomen overeenkomstig artikel 10, lid 10.


Gebruiksaanwijzing 2015/53EU
Artikel 10 lid 6, 7, 8

6.Fabrikanten zorgen ervoor dat op radioapparatuur die zij in de handel hebben gebracht een type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel is aangebracht, of wanneer dit door de omvang of aard van de radioapparatuur niet mogelijk is, dat de vereiste informatie op de verpakking of in een bij de radioapparatuur gevoegd document is vermeld.

7.Fabrikanten vermelden op de radioapparatuur hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam en het postadres waarop contact met hen kan worden opgenomen of, wanneer dit door de omvang of aard van de radioapparatuur niet mogelijk is, op de verpakking of in een bij de radioapparatuur gevoegd document. Het adres moet één enkele plaats aangeven waar de fabrikant kan worden gecontacteerd. De contactgegevens worden gesteld in een voor eindgebruikers en markttoezichtautoriteiten gemakkelijk te begrijpen taal.

8.Fabrikanten zien erop toe dat de radioapparatuur vergezeld gaat van instructies en veiligheidsinformatie in een door de betrokken lidstaat bepaalde taal die de consumenten en andere eindgebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen. De instructies bevatten de voor het beoogde gebruik van de radioapparatuur noodzakelijke informatie. Deze informatie omvat, in voorkomend geval, een beschrijving van de accessoires en onderdelen, met inbegrip van software, die het mogelijk maken dat de radioapparatuur functioneert zoals bedoeld. Deze instructies en veiligheidsinformatie, alsmede eventuele etikettering, zijn duidelijk en begrijpelijk. Ook de volgende informatie wordt verstrekt indien de radioapparatuur doelbewust radiogolven uitzendt: a) frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert; b) maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert.Verklaring van overeenstemming 2014/53/EU

bijlage VI
1. Radioapparatuur (product-, type-, partij- of serienummer):
2. Naam en adres van de fabrikant of zijn gemachtigde:
3. Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder volledige
verantwoordelijkheid van de fabrikant.
4. Voorwerp van de verklaring (identificatie van de radioapparatuur waarmee
deze traceerbaar is; wanneer dat voor de identificatie van de radioapparatuur noodzakelijk is, mag een
voldoende duidelijke afbeelding in kleur worden bijgevoegd):
5. Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende
harmonisatiewetgeving van de Unie: Richtlijn 2014/53/EU; andere harmonisatiewetgeving van de
Unie, indien van toepassing.
6. Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen of van de andere technische
specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft. Bij de opgave van de referenties
moeten het identificatienummer en de versie en, in voorkomend geval, de datum van publicatie
worden vermeld:
7. (Indien van toepassing) De aangemelde instantie … (naam, nummer) … heeft een … (beschrijving
van de werkzaamheden) … uitgevoerd en het certificaat van EU-typeonderzoek … afgegeven:
8. Indien van toepassing, beschrijving van de accessoires en onderdelen, met inbegrip van software, die
het mogelijk maken dat de radioapparatuur functioneert zoals bedoeld en die onder de EU-
conformiteitsverklaring vallen:
9. Aanvullende informatie: Ondertekend voor en namens: … (plaats en datum van afgifte): (naam,
functie) (handtekening):


Overgangsbepaling 2014/53/EU
artikel 48

De lidstaten belemmeren niet, voor de onder deze richtlijn vallende aspecten, dat onder deze richtlijn vallende radioapparatuur die met de vóór 13 juni 2016 toepasselijke relevante harmonisatiewetgeving van de Unie in overeenstemming is en die vóór 13 juni 2017 in de handel is gebracht, op de markt wordt aangeboden of in gebruik wordt genomen.

Dit houdt in dat producten CE gecertificeerd onder de oude richtlijn na 13 juni 2017 niet meer verkocht mag worden!Kees Teutscher