/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm  

Drukvaten van eenvoudige vorm 2009/105/EG

Drukvaten van eenvoudige vorm

Een drukvat wordt gedefinieerd als een in serie vervaardigd gelast drukvat met een inwendige overdruk van meer dan 0,5 bar (het product van PS (bar) en V (liter) hoger is dan 50 barliter), dat ertoe bestemd is lucht, dan wel stikstof te bevatten. Ze zijn niet bestemd om aan vlambelasting te worden onderworpen.

Alleen dergelijke drukvaten krijgen een CE-markering.

Voor veel bedrijven zijn dergelijke drukvaten 'inkoopdelen' en hou dus in de gaten dat er in die gevallen een Verklaring van overeenstemming moet worden verstrekt met daarop de vermelding dat deze voldoet aan de eisen van de Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm 2009/105/EGNobo of Normen?
Bij de Richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm behoren uiteraard ook een cocktail aan geharmoniseerde normen. Is het drukvat gemaakt volgens dergelijke normen van dan kan u het Technisch dossier stallen bij een Notified Body (Nobo). Zij geven dan, als het goed is, een Verklaring van geschiktheid af.

Zijn er geen geharmoniseerde normen gebruikt dat moet u een EG typeonderzoek laten uitvoeren door een Nobo.

Normen zijn wettelijk dan niet verplicht maar de overheid geeft op dit punt weinig speelruimte of toepassen van normen of Typekeur door de Nobo. Geeft een gevoel alsof je de keuze hebt door de kat of de hond gebeten te worden....

Let wel op bij toepassen van normen want het moet wel gaan om geharmoniseerde normen. Tik je bij een normalisatie instituut het woordje 'drukvaten' in dat komt er een brede waaier normen tevoorschijn. Die zijn echter lang niet allemaal 'gelinkt' aan deze Richtlijn. Onder de paragraaf EU Richtlijnen vindt u ook een link naar die bewuste lijst met geharmoniseerde normen. Die lijst moet u dus hebben. Die normen zijn vaak Engelstalig en het is vaak interessant om de prijs te vergelijken tussen normalisatie instituten. Want voor dezelfde norm kunt u elders vaak voor meer dan de helft terecht.Samenstel meerdere Richtlijnen van toepassing
Vaak worden drukvaten in een samenstel verwerkt zoals een skid, met pompen, motoren, leidingwerk, besturingskastje, etc. In dat geval moet u natuurlijk ook kijken naar de overige op dat samenstel van toepassing zijnde EU Richtlijnen. In dat geval volgt u het CE stappenplan zoals verderop is beschreven.Met betrekking tot gezondheid en veiligheid stelt men onder andere fundamentele eisen aan:

Het materiaal, waarbij specifiek worden genoemd:
a. de materialen gebruikt voor de aan druk onderworpen delen,
b. de lastoevoegingen,
c. de onderdelen die moeten bijdragen aan de sterkte van het drukvat (bouten, moeren e.d.).

De niet aan druk onderworpen onderdelen.

Het ontwerp. Er worden specifieke eisen gesteld aan de wanddikte.

De fabricage methode. Drukvaten moeten worden vervaardigd conform het bestaande technisch constructie dossier en moeten onderworpen worden aan productie controles. Specifieke eisen gelden voor de voorbereiding van de samenstellende delen en aan de lassen van de aan druk onderworpen delen.

De ingebruikname. Er moet een handleiding worden meegeleverd.
Richard Winter