/ Home / CE-markering / Europese Richtlijnen / Gastoestellen richtlijn  

Richtlijn gastoestellen

Richtlijn gastoestellen

Welke producten vallen onder de richtlijn Gastoestellen?
In principe valt ieder gastoestel dat is bestemd voor koken, verwarmen, warmwaterproductie, koeling, verlichting of wassen onder de richtlijn. De begrenzing ligt op maximaal 15 graden Celsius.

Onder deze richtlijn vallen ook de onderdelen voor deze toestellen voor zover ze los in de handel worden gebracht en losse ventilatorbranders en de ketels die daarmee worden uitgerust.
Het gaat hier niet alleen om aardgastoestellen maar ook om toestellen voor stadsgas en vloeibaar gas. Dus alle butaan- en/of propaantoestellen die voor één of meer van de genoemde toepassingen bestemd zijn vallen onder de richtlijn. Dit zijn bijvoorbeeld campingtoestellen, maar ook gereedschappen die met butaan of propaan werken.Welke uitzonderingen zijn er?
Van de richtlijn zijn uitgesloten toestellen die specifiek bestemd zijn voor industriële processen en toestellen waarbij een watertemperatuur optreedt van meer dan 105 graden Celsius (stoomketels bijvoorbeeld).Essentiële eisen en Europese normen
De richtlijn Gastoestellen stelt essentiële eisen aan alle gasgestookte toestellen en hun onderdelen alsmede losse ventilatorbranders en daarvoor bestemde ketels. De eisen hebben betrekking op de veiligheid en het rationeel energieverbruik van de toestellen. De begrippen gastoestel, veiligheid en rationeel gebruik van energie worden in de richtlijn Gastoestellen ruim gedefinieerd. De richtlijn Gastoestellen geeft aan op welke manier een producent kan voldoen aan de eisen in de richtlijn. De meest voor de hand liggende manier om aan deze eisen te voldoen is het gebruik van speciaal voor dit doel door de Europese Commissie gepubliceerde normen. Toepassing van dergelijke normen ‘geeft het vermoeden dat het toetstel of onderdeel aan de eisen voldoet’. Als er (nog) geen Europese geharmoniseerde normen zijn of als de producent de normen niet toepast dan kan het ontwerp ook gebaseerd zijn op andere criteria. In dit geval moeten deze criteria en de essentiële eisen wel aanvaard worden door de aangewezen keuringsinstelling (Notified Body).


Wanneer mag u de CE-markering aanbrengen?
De essentiële eisen die aan toestellen en hun onderdelen worden gesteld zijn vastgelegd in de richtlijn Gastoestellen. De producent moet verklaren en kunnen aantonen dat het door hem vervaardigde product voldoet aan de eisen uit de richtlijn. Ten teken dat volgens de procedures van de richtlijn is vastgesteld dat het product aan de eisen voldoet, brengt de producent de CE-markering aan op het toestel of geeft een verklaring van overeenstemming af voor onderdelen.

De producent is gerechtigd de CE-markering aan te brengen, respectievelijk de verklaring van overeenstemming af te geven als:
- In geval van enkelproductie, zijn product is goedgekeurd door een door de overheid aangewezen keuringsinstelling (Notified Body), of
- In geval een serieproductie, hij voor zijn producten een type-goedkeuring heeft verkregen van een Notified Body en deze daar toezicht op houdt. Het toezicht door een Notified Body kan bestaan uit steekproefsgewijze inspecties, een toezicht op basis van een goedgekeurd kwaliteitsborgingsysteem (ISO 9000-serie) of een partij-controle. Een belangrijk aantal Europese normen zijn gereed waarvan een klein aantal tevens door de Europese Commissie is gepubliceerd.


Geldt de CE-markering ook voor import van buiten de EER?
Gastoestellen en hun onderdelen die van buiten de EER worden geïmporteerd moeten aan dezelfde bepalingen voldoen als de producten die in de EER worden gemaakt. De producent is verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijn. Hij kan deze overdragen aan een gevolmachtigd vertegenwoordiger in de EER of importeur.


Kan een gastoestel onder meerdere richtlijnen vallen?
Het is mogelijk dat een gastoestel onder meerdere richtlijnen valt. Er bestaan richtlijnen voor onder meer de rendementen van CV-ketels, machines, elektromagnetische compatibiliteit, elektrische veiligheid.Auteur: Ing. W. Verwoerd