/ Home / Zorgsystemen / VCA / Hoofdstukken / Hoofdstukken  

VGM inspecties en observaties
hoofdstuk 7

De direct leidinggevenden dienen regelmatig de werkplek te inspecteren op VGM aspecten. Gevaarlijke handelingen of situaties dient men zoveel mogelijk direct op te lossen. Als dit niet mogelijk is moet men deze onveilige situaties of handelingen onderzoeken, maatregelen treffen en deze maatregelen evalueren in hoeverre ze effectief waren.


Controlepunten:

1. Voeren de betrokken leidinggevenden minimaal 1 keer per maand werkplekinspecties uit. Men kan daarbij letten op risicovolle taken, naleving van de veiligheidsregels en -voorschriften incl. gebruik van PBM, orde en netheid, gevaarlijke situaties en -handelingen, omgaan met gevaarlijke of milieubelastende stoffen, status van EHBO-koffer, brandblusapparaten, etc., status, veilig en juist gebruik van gereedschap en equipment, etc.

3. Vindt er voldoende opvolging plaats van actiepunten die uit de inspecties en observaties volgen.

4. Als bij inspecties en observaties tekorten worden geconstateerd vindt er dan een trendanalyse plaats van deze tekortkomingen.


Zie bijgevoegd document voor een voorbeeld van werkplekinspecties. Met dank aan www.maarsgroup.comGo to www.maarsgroup.com

Attached files:

Checklist arbo rondgang bouw.xls