/ Home / Zorgsystemen / VCA / Hoofdstukken / RIE  

Risico inventarisatie en evaluatie
hoofdstuk 2

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is niet specifiek aan het VCA-certificaat gekoppeld. Maar op grond van de Arbo-wet zijn bedrijven wettelijk verplicht een RI&E op te (laten) stellen. Het bedrijf mag zelf een RI&E opstellen, maar deze moet dan wel worden goedgekeurd door een erkende bedrijfsgezondheidsdienst. Zo'n RI&E verloopt meestal als volgt. Men start men het inventariseren van de risico's en stelt wat het gewicht van het risico is, de ene riskante situatie is immers gevaarlijker dan de andere. Vervolgens deelt men de situaties in in klassen en stelt men prioriteiten en maatregelen voor om deze risico's te beheersen. Op deze manier kan men effectief aan risicobeheersing werken. Men kan de risico's inventariseren voor alle activiteiten vaststellen, maar natuurlijk ook per project. Uiteraard zijn er ook risico's die niet beheersbaar zijn, meestal wordt dan gekozen voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.


1. Inventariseer de risico's. Dit kan per werk of project maar ook per werkzaamheid

2. Beschrijf hoe men de risico's wil gaan beheersen

3. Stel de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking. Persoonlijke beschermingsmiddelen door het bedrijf aan de werknemers verstrekt, onderhouden en omgeruild dienen te worden. Over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen dienen de medewerkers geïnstrueerd te worden.


Zie voor een uitgebreide toelichting: Bepalen van risico