/ Home / Zorgsystemen / VCA / Hoofdstukken / Hoofdstukken  

VGM-beleid en organisatie, managementbetrokkenheid
Hoofdstuk 1

In eerste instantie moet er een beleidsverklaring m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu, worden opgesteld. Dit moet betrekking hebben op zowel eigen personeel als tijdelijke krachten. In deze beleidsverklaring moet het management haar positieve houding, betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van VGM-aspecten vast leggen. Het personeel moet bekend zijn met de beleidsverklaring en moet de verklaring minimaal binnen drie jaar worden geëvalueerd. Deze beleidsverklaring moet minimaal aandacht schenken aan:
- Voorkomen van persoonlijk letsel
- De zorg voor veiligheid van derden
- Voorkomen van materiële- en milieuschade
- Vastleggen van veiligheid in de bedrijfsvoering
- Streven naar continue verbetering m.b.t. VGM
Een voorbeeld van een beleidsverklaring treft u aan in: downloads.


VGM-structuur
Onder VGM-structuur wordt verstaan een organisatieschema met alle lijn-verantwoordelijken. Voor alle leidinggevende functies moeten de te verrichten taken en verantwoordelijkheden op VGM-gebied vastliggen. voorbeeld functieomschrijving VGM-coördinator


Werkplekinspecties
Om te laten zien dat het management belang hecht aan een veilige, gezonde en milieuverantwoorde werkplek moet men minimaal 2 keer per jaar werklocaties van diverse opdrachtgevers inspecteren. De resultaten legt men schriftelijk vast inclusief een actieplan ingeval gebreken zijn geconstateerd. In downloads staat een voorbeeld van een checklist voor werkplekinspecties en één voor de rapportage. Zie; downloads


Acieplan
Om gestructureerd aan veiligheids-, gezondheids- en milieuzaken te kunnen werken is het van belang periodiek een actieplan op te stellen. Dit dient jaarlijks te worden geëvalueerd.
Zie voor een voorbeeld: downloads.